• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 499 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
2 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
3 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
4 Tạm ngừng hoạt động của Liên hiệp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
5 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
7 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
8 Công nhận khu dân cư văn hóa (“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” và tương đương”) Văn hóa cơ sở Cấp huyện
9 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án Sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra). Tài chính Ngân sách Cấp huyện
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của HKD Cấp huyện
11 Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của HKD Cấp huyện
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của HKD Cấp huyện
13 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của HKD Cấp huyện
14 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Đầu tư trong nước Cấp huyện
15 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Đầu tư trong nước Cấp huyện
16 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Đầu tư trong nước Cấp huyện
17 Quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
18 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
19 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
20 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp huyện
21 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
22 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
23 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
24 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
25 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
26 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
27 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
28 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
29 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
30 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện
31 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Cấp huyện
32 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
33 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
34 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp huyện
35 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp huyện
36 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện
37 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực Cấp huyện
38 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
39 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Cấp huyện
40 Đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường Cấp huyện
41 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
42 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển ngoại huyện thuộc tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
43 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
44 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT. Chính sách, tiền lương Cấp huyện
45 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (/thành phố, thị xã), trong xã (/phường, thị trấn) dưới đây quy ước viết chung là “trong huyện, trong xã” Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
46 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
47 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
48 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
49 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
50 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp huyện
51 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
52 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
53 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
54 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
55 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
56 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
57 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
58 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
59 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
60 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
61 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
62 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất, đối ngoại. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
63 Đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
64 Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
65 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
66 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
67 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
68 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, cá nhân. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
69 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
70 Đề nghị Chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
71 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Môi trường Cấp huyện
72 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cấp huyện
73 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây dựng) Xây dựng cơ bản, đấu thầu Cấp huyện
74 Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện. Quản lý ngân sách nhà nước Cấp huyện
75 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
76 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện
77 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
78 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện
79 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện
80 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp huyện
81 Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT Công an Cấp huyện
82 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an Cấp huyện
83 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Công an Cấp huyện
84 Cấp lại Chứng minh nhân dân: Công an Cấp huyện
85 Đổi Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
86 Cấp Chứng minh nhân dân: Công an Cấp huyện
87 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
88 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
89 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
90 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
91 Công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 (cấp đổi) Đất đai Cấp huyện
92 Công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 (ĐKBĐ) Đất đai Cấp huyện
93 Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình Xây dựng Cấp huyện
94 Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Xây dựng Cấp huyện
95 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng Cấp huyện
96 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Xây dựng Cấp huyện
97 gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng Cấp huyện
98 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
99 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
100 Cấp Giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
101 Gia hạn Giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
102 thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện
103 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hộ tịch Cấp huyện
104 Cấp Giấy phép xây dựng Đối với công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình tôn giáo; Công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế: Xây dựng Cấp huyện
105 Cấp phép xây dựng Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: Xây dựng Cấp huyện
106 Cấp phép xây dựng Đối với công trình quảng cáo: Xây dựng Cấp huyện
107 Cấp phép xây dựng Di dời công trình Xây dựng Cấp huyện
108 Cấp phép xây dựng Đối với công trình xây dựng có thời hạn Xây dựng Cấp huyện
109 cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ Xây dựng Cấp huyện
110 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn Xây dựng Cấp huyện
111 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình Xây dựng Cấp huyện
112 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở Xây dựng Cấp huyện
113 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình Xây dựng Cấp huyện
114 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Xây dựng Cấp huyện
115 cấp lại Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng Cấp huyện
116 cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Xây dựng Cấp huyện
117 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
118 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và TTĐT Cấp huyện
119 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và TTĐT Cấp huyện
120 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và TTĐT Cấp huyện
121 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và TTĐT Cấp huyện
122 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
123 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
124 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
125 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
126 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
127 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
128 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
129 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
130 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểGiải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
131 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
132 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
133 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
134 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
135 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
136 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
137 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
138 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
139 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
140 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
141 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
142 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
143 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
144 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
145 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
146 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
147 Xác nhận đăng ký hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng GDĐT quản lý) Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
148 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
149 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
150 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
151 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
152 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Giáo dục và Đào tạo Cấp huyện
153 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
154 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
155 Phê duyệt dự án vùng sản xuất giống lúa Nông nghiệp Cấp huyện
156 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
157 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp huyện
158 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa Cấp huyện
159 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy nội địa Cấp huyện
160 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy nội địa Cấp huyện
161 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Cấp huyện
162 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp huyện
163 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người Đường thủy nội địa Cấp huyện
164 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người Đường thủy nội địa Cấp huyện
165 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
166 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để làm nhà ở Đất đai Cấp huyện
167 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp huyện
168 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp huyện
169 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai Cấp huyện
170 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp huyện
171 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
172 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
173 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp huyện
174 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp huyện
175 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Đất đai Cấp huyện
176 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
177 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất. Đất đai Cấp huyện
178 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp huyện
179 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp huyện
180 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp huyện
181 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp huyện
182 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
183 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. Đất đai Cấp huyện
184 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đất đai Cấp huyện
185 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
186 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp huyện
187 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai Cấp huyện
188 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp huyện
189 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp huyện
190 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
191 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
192 Xoá đăng ký thế chấp. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
193 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
194 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
195 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
196 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
197 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
198 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
199 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
200 Đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
201 Đăng ký khi Hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
202 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
203 Giải thể tự nguyện Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
204 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
205 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
206 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
207 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
208 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
209 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động HTX Cấp huyện
210 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
211 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
212 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
213 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở Cấp huyện
214 Xét tặng giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở Cấp huyện
215 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
216 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
217 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Văn hóa cơ sở Cấp huyện
218 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
219 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện, thành phố, thị xã Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
220 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện, thành phố, thị xã Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
221 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện, thành phố, thị xã Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
222 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện, thành phố, thị xã Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
223 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố, thị xã Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
224 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố, thị xã Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
225 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường, thị trấn nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
226 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Xây dựng Cấp huyện
227 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
228 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
229 Cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
230 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
231 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường thuộc UBND cấp huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
232 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
233 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
234 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp huyện
235 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp huyện
236 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp huyện
237 Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Người có công Cấp huyện
238 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
239 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
240 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp huyện
241 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp huyện
242 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp huyện
243 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp huyện
244 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
245 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp huyện
246 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp huyện
247 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp huyện
248 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp huyện
249 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp huyện
250 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp huyện
251 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp huyện
252 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp huyện
253 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
254 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
255 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp huyện
256 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Cấp huyện
257 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
258 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của HKD Cấp huyện
259 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch Cấp huyện
260 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch Cấp huyện
261 Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch Cấp huyện
262 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Cấp huyện
263 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Cấp huyện
264 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp Cấp huyện
265 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp và PTNT Cấp huyện
266 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi Cấp huyện
267 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Thủy lợi Cấp huyện
268 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Cấp huyện
269 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Cấp huyện
270 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt). Thủy lợi Cấp huyện
271 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
272 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
273 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
274 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
275 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
276 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
277 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
278 Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
279 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
280 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
281 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
282 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
283 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
284 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
285 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
286 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
287 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
288 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
289 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
290 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội Cấp huyện
291 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
292 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Cấp huyện
293 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
294 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
295 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
296 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
297 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
298 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
299 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
300 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
301 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
302 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
303 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
304 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
305 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
306 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
307 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
308 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án Xây dựng cơ bản, đấu thầu Cấp huyện
309 Thẩm định, phê duyệt nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn chương trình, dự án Xây dựng cơ bản, đấu thầu Cấp huyện
310 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây dựng) Xây dựng cơ bản, đấu thầu Cấp huyện
311 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ bản, đấu thầu Cấp huyện
312 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
313 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
314 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám bệnh, chữa bệnh Cấp huyện
315 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
316 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
317 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
318 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
319 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
320 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
321 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
322 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
323 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
324 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Cấp huyện
325 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm Cấp huyện
326 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và PTNT Cấp huyện
327 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và PTNT Cấp huyện
328 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và PTNT Cấp huyện
329 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và PTNT Cấp huyện
330 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và PTNT Cấp huyện
331 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và PTNT Cấp huyện
332 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Quản lý chất lượng NLTS Cấp huyện
333 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Quản lý chất lượng NLTS Cấp huyện
334 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Quản lý chất lượng NLTS Cấp huyện
335 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Quản lý chất lượng NLTS Cấp huyện
336 Cấp bản sao từ sổ gốc Hộ tịch Cấp huyện
337 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hộ tịch Cấp huyện
338 Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến, giáo dục pháp luật Cấp huyện
339 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến, giáo dục pháp luật Cấp huyện
340 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải ở cơ sở Cấp huyện
341 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện
342 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng động (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện
343 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản Cấp huyện
344 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm Cấp huyện
345 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện An toàn thực phẩm Cấp huyện
346 Đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
347 Đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
348 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
349 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
350 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
351 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
352 Xóa đăng ký thường trú Công an Cấp xã
353 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
354 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
355 Đăng ký khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
356 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
357 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
358 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
359 Đăng ký khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
360 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
361 Đăng ký giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
362 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
363 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
364 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
365 Đăng ký lại khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
366 Đăng ký lại kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
367 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Nội địa Cấp xã
368 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy Nội địa Cấp xã
369 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy Nội địa Cấp xã
370 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy Nội địa Cấp xã
371 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy Nội địa Cấp xã
372 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy Nội địa Cấp xã
373 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy Nội địa Cấp xã
374 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người Đường thủy Nội địa Cấp xã
375 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người Đường thủy Nội địa Cấp xã
376 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hành chính tư pháp Cấp xã
377 Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã Đất đai Cấp xã
378 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
379 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
380 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
381 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp xã
382 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp xã
383 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
384 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
385 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
386 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
387 Áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
388 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thi đua khen thưởng Cấp xã
389 Đề nghị cấp đổi hiện vật do hư hỏng, mất mát hoặc sai sót Thi đua khen thưởng Cấp xã
390 Hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần; đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng Người có công Cấp xã
391 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
392 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp xã
393 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp xã
394 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
395 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp xã
396 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
397 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
398 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp xã
399 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp xã
400 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp xã
401 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp xã
402 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp xã
403 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp xã
404 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp xã
405 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp xã
406 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp xã
407 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp xã
408 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
409 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
410 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp xã
411 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp xã
412 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Lao động tiền lương và QHXH Cấp xã
413 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
414 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý. Đất đai Cấp xã
415 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
416 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
417 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
418 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
419 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
420 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp xã
421 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Đất đai Cấp xã
422 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
423 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp xã
424 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp xã
425 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
426 Công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá Văn hóa cơ sở Cấp xã
427 Đăng ký lại khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
428 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
429 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
430 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
431 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất Đất đai Cấp xã
432 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp xã
433 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp xã
434 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp xã
435 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp xã
436 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
437 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Đất đai Cấp xã
438 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
439 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp xã
440 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp xã
441 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đất đai Cấp xã
442 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp xã
443 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp xã
444 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
445 Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
446 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp xã
447 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
448 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
449 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Cấp xã
450 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
451 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội Cấp xã
452 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp xã
453 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
454 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
455 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
456 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Hành chính tư pháp Cấp xã
457 Đăng ký kết hôn lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
458 Đăng ký khai tử lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
459 Chứng thực di chúc Hành chính tư pháp Cấp xã
460 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư pháp Cấp xã
461 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
462 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
463 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp xã
464 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp xã
465 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
466 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
467 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác Tôn giáo Cấp xã
468 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác Tôn giáo Cấp xã
469 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Cấp xã
470 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 500 đến dưới 1000 đầu sách) Văn hóa cơ sở Cấp xã
471 Công nhận Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở Văn hóa cơ sở Cấp xã
472 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hành chính tư pháp Cấp xã
473 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư pháp Cấp xã
474 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư pháp Cấp xã
475 Cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư pháp Cấp xã
476 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp xã
477 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hành chính tư pháp Cấp xã
478 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư pháp Cấp xã
479 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hành chính tư pháp Cấp xã
480 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hành chính tư pháp Cấp xã
481 Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) Bảo hiểm xã hội Cấp xã
482 Hưởng mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 Người có công Cấp xã
483 Hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh Người có công Cấp xã
484 Hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Người có công Cấp xã
485 Hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế Người có công Cấp xã
486 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
487 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
488 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
489 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
490 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Cấp xã
491 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Cấp xã
492 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn Tôn giáo Cấp xã
493 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp xã
494 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở Cấp xã
495 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở Cấp xã
496 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
497 Liên thông thủ tục: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú liên thông Cấp xã
498 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí liên thông Cấp xã
499 Liên thông thủ tuc: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí liên thông Cấp xã
Top