• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 503 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
3 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
4 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
5 Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
6 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
7 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
10 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
11 Công nhận khu dân cư văn hóa (“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” và tương đương”) Văn hóa cơ sở Cấp huyện
12 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra Cấp huyện
13 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án Sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra). Tài chính Ngân sách Cấp huyện
14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
16 Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
17 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
18 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
19 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
20 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
21 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
22 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
23 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
24 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra Cấp huyện
25 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra Cấp huyện
26 Phê duyệt dự án vùng sản xuất giống lúa Nông nghiệp Cấp huyện
27 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Nông nghiệp Cấp huyện
28 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
29 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Đầu tư trong nước Cấp huyện
30 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Đầu tư trong nước Cấp huyện
31 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư Đầu tư trong nước Cấp huyện
32 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm Y tế Cấp huyện
33 Quyết toán hạng mục hoàn thành thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
34 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
35 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
36 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
37 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng Cấp huyện
38 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình Xây dựng Cấp huyện
39 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
40 Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
41 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Xây dựng Cấp huyện
42 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
43 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
44 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
45 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
46 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
47 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp huyện
48 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
49 Cấp giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
50 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
51 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
52 Gia hạn giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
53 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
54 Đăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
55 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
56 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
57 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
58 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
59 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
60 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Hành chính tư pháp Cấp huyện
61 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử;thay đổi hộ tịch) Hành chính tư pháp Cấp huyện
62 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
63 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
64 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
65 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp huyện
66 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
67 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp huyện
68 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
69 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
70 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin truyền thông Cấp huyện
71 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin truyền thông Cấp huyện
72 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin truyền thông Cấp huyện
73 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp. Đường thủy Cấp huyện
74 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
75 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ thuộc huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
76 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
77 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý Đường bộ Cấp huyện
78 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
79 Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
80 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
81 Cấp phép khai thác tỉa thưa rừng thông Lâm nghiệp Cấp huyện
82 Cấp bù thủy lợi phí Thủy lợi Cấp huyện
83 Thẩm tra, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
84 Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 Viễn thông Cấp huyện
85 Thẩm định, phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
86 Cấp phép khai thác nhựa thông Lâm nghiệp Cấp huyện
87 Cấp phép phát triển rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
88 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ gia đình trồng rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
89 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Cấp huyện
90 Đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường Cấp huyện
91 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
92 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển trong tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
93 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
94 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT. Chính sách, tiền lương Cấp huyện
95 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
96 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
97 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
98 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
99 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
100 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
101 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
102 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
103 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
104 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
105 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
106 Xoá đăng ký thế chấp Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
107 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp huyện
108 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Biển hải đảo Cấp huyện
109 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
110 Thủ tục công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Văn hóa cơ sở Cấp huyện
111 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
112 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Cấp huyện
113 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
114 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
115 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
116 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
117 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
118 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
119 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
120 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
121 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
122 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
123 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
124 Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
125 Đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
126 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
127 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
128 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đất đai Cấp huyện
129 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai Cấp huyện
130 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
131 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp huyện
132 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai Cấp huyện
133 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp huyện
134 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
135 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Cấp huyện
136 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp huyện
137 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp huyện
138 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Đất đai Cấp huyện
139 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
140 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất. Đất đai Cấp huyện
141 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp huyện
142 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp huyện
143 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp huyện
144 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp huyện
145 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện
146 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. Đất đai Cấp huyện
147 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đất đai Cấp huyện
148 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
149 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp huyện
150 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp huyện
151 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp huyện
152 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
153 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
154 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
155 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
156 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
157 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Môi trường Cấp huyện
158 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
159 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
160 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức: An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
161 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
162 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
163 Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
164 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đấu thầu Cấp huyện
165 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
166 Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện. Quản lý ngân sách nhà nước Cấp huyện
167 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
168 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
169 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
170 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
171 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
172 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội Cấp huyện
173 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
174 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
175 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
176 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
177 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tạitrung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
178 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm qMiễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiệnuản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
179 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
180 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
181 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
182 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
183 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
184 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp. TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
185 Xoá đăng ký thế chấp TTHC tại Văn phòng ĐKQSDĐ Cấp huyện
186 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
187 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công Cấp huyện
188 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp huyện
189 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp huyện
190 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp huyện
191 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp huyện
192 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người có công Cấp huyện
193 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
194 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp huyện
195 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp huyện
196 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp huyện
197 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp huyện
198 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp huyện
199 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp huyện
200 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp huyện
201 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp huyện
202 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhânNộp hồ sơ trực tiếp. Người có công Cấp huyện
203 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp huyện
204 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
205 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
206 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp huyện
207 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp huyện
208 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện. An toàn thực phẩm Cấp huyện
209 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách).đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách). Văn hóa cơ sở Cấp huyện
210 Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư Văn hóa cơ sở Cấp huyện
211 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
212 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
213 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
214 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
215 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
216 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
217 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Khí dầu mỏ hóa lỏng Cấp huyện
218 Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Khí dầu mỏ hóa lỏng Cấp huyện
219 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Nông nghiệp Cấp huyện
220 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
221 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ Xây dựng Cấp huyện
222 DĐ_Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
223 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn (Trường hợp chứng nhận biến động trên Giấy chứng nhận ) Đất đai Cấp huyện
224 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo chứng nhận biến động trên Giấy chứng nhận Đất đai Cấp huyện
225 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin chứng nhận biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp huyện
226 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai Cấp huyện
227 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
228 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
229 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
230 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
231 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
232 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp huyện
233 Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT Công an Cấp huyện
234 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an Cấp huyện
235 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Công an Cấp huyện
236 Cấp lại Chứng minh nhân dân: Công an Cấp huyện
237 Đổi Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
238 Cấp Chứng minh nhân dân: Công an Cấp huyện
239 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
240 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an Cấp huyện
241 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Cấp huyện
242 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
243 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phép bán rượu tiêu dùng tại chổ Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
244 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
245 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
246 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
247 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
248 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
249 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
250 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
251 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
252 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
253 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
254 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
255 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp huyện
256 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
257 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
258 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
259 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
260 Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
261 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
262 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
263 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
264 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
265 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
266 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
267 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
268 Cho phép trường Trung học cơ sở hoạt động trở lại GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
269 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
270 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
271 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
272 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
273 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
274 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
275 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
276 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
277 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
278 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
279 Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
280 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
281 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
282 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
283 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
284 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
285 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
286 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
287 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
288 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
289 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
290 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
291 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Văn bằng, chứng chỉ Cấp huyện
292 THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ. Tôn giáo Cấp huyện
293 THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ Tôn giáo Cấp huyện
294 THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ Tôn giáo Cấp huyện
295 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ Tôn giáo Cấp huyện
296 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ Tôn giáo Cấp huyện
297 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ. Tôn giáo Cấp huyện
298 THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Tôn giáo Cấp huyện
299 Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Môi trường Cấp huyện
300 Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" Văn hóa cơ sở Cấp huyện
301 tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
302 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp Huyện Bảo trợ xã hội Cấp huyện
303 Sát nhập, chia tách trường trung học cơ sở GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
304 cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
305 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy Cấp huyện
306 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy Cấp huyện
307 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy Cấp huyện
308 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy Cấp huyện
309 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký Đường thủy Cấp huyện
310 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy Cấp huyện
311 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy Cấp huyện
312 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy Cấp huyện
313 Đề nghị chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
314 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Khí dầu mỏ hóa lỏng Cấp huyện
315 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (người dân đã qua phường, xã) Đất đai Cấp huyện
316 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý (truong hop da da lam o xa) đất đai Cấp huyện
317 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.(da qua xa) Đất đai Cấp huyện
318 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất Đất đai Cấp huyện
319 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất (đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
320 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất (da qua xa) Đất đai Cấp huyện
321 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đấtlần đầu (da qua xa) Đất đai Cấp huyện
322 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
323 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (qua xa) Đất đai Cấp huyện
324 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (da qua xa) Đất đai Cấp huyện
325 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất (da qua xa) Đất đai Cấp huyện
326 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (đã qua phường, xã) Đất đai Cấp huyện
327 Tách thửa hoặc hợp thửa đất(đã qua phường, xã) Đất đai Cấp huyện
328 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn (cấp trên giấy chứng nhận đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
329 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn (cấp mới đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
330 Bánhoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
331 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
332 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (cấp trên giấy chứng nhận đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
333 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (cấp mới đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
334 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin (đăng ký trên giấy chứng nhận đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
335 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin (cấp mới đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
336 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
337 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
338 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (đã qua xã) Đất đai Cấp huyện
339 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế. Thuế Cấp huyện
340 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán). Thuế Cấp huyện
341 Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam. Thuế Cấp huyện
342 Khai Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, xe máy điện tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) Thuế Cấp huyện
343 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Thuế Cấp huyện
344 Miễn, giảm tiền sử dụng đất Thuế Cấp huyện
345 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
346 Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn chương trình, dự án Đấu thầu Cấp huyện
347 Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án Đấu thầu Cấp huyện
348 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây dựng) Đấu thầu Cấp huyện
349 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây dựng) Đấu thầu Cấp huyện
350 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đấu thầu Cấp huyện
351 .Đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
352 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
353 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
354 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Cấp huyện
355 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Cấp huyện
356 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Cấp huyện
357 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Cấp huyện
358 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Cấp huyện
359 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Cấp huyện
360 Thủ tục công nhận lần đầu phường, thị trân đạt chuẩn văn minh đô thị. Văn hóa cơ sở Cấp huyện
361 Thủ tục công nhận lại phường, thị trân đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa cơ sở Cấp huyện
362 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Văn hóa cơ sở Cấp huyện
363 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
364 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Cấp huyện
365 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
366 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện Hành chính tư pháp Cấp huyện
367 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở Cấp huyện
368 Hỗ trợ dự án liên kết LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Cấp huyện
369 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi Cấp huyện
370 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Lĩnh vực Thủy lợi Cấp huyện
371 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Cấp huyện
372 Công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 (cấp đổi) Đất đai Cấp huyện
373 Công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 (ĐKBĐ) Đất đai Cấp huyện
374 Đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
375 Đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
376 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
377 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
378 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
379 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
380 Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người chưa đủ 14 tuổi); bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
381 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
382 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
383 Đăng ký khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
384 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
385 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
386 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
387 Đăng ký khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
388 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
389 Đăng ký giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
390 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
391 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
392 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
393 Đăng ký lại khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
394 Đăng ký lại kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
395 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
396 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
397 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Giao thông vận tải Cấp xã
398 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
399 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
400 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Giao thông vận tải Cấp xã
401 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
402 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
403 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
404 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hành chính tư pháp Cấp xã
405 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
406 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
407 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tôn giáo Cấp xã
408 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Cấp xã
409 Tiếp nhận đăng ký người vào tu Tôn giáo Cấp xã
410 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Tôn giáo Cấp xã
411 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Tôn giáo Cấp xã
412 Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã Đất đai Cấp xã
413 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
414 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
415 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
416 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp xã
417 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp xã
418 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
419 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
420 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
421 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
422 Áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
423 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thi đua khen thưởng Cấp xã
424 Đề nghị Chủ tịch UBND xã trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua khen thưởng Cấp xã
425 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
426 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
427 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp xã
428 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp xã
429 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
430 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp xã
431 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người có công Cấp xã
432 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
433 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp xã
434 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp xã
435 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp xã
436 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp xã
437 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp xã
438 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp xã
439 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp xã
440 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp xã
441 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp xã
442 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp xã
443 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
444 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
445 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp xã
446 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Lao động tiền lương và QHXH Cấp xã
447 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
448 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý. Đất đai Cấp xã
449 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
450 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
451 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
452 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
453 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
454 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp xã
455 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Đất đai Cấp xã
456 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
457 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp xã
458 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp xã
459 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
460 Công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá. Văn hóa Cấp xã
461 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 500 đến dưới 1.000 đầu sách) Văn hóa Cấp xã
462 Công nhận Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở. Văn hóa Cấp xã
463 Đăng ký lại khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
464 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
465 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
466 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
467 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất Đất đai Cấp xã
468 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp xã
469 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp xã
470 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp xã
471 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp xã
472 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
473 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Đất đai Cấp xã
474 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
475 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp xã
476 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp xã
477 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đất đai Cấp xã
478 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp xã
479 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp xã
480 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
481 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
482 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp xã
483 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
484 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
485 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Cấp xã
486 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
487 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
488 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp xã
489 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
490 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
491 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
492 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Hành chính tư pháp Cấp xã
493 Đăng ký kết hôn lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
494 Đăng ký khai tử lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
495 Chứng thực di chúc Hành chính tư pháp Cấp xã
496 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư pháp Cấp xã
497 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
498 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
499 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp xã
500 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp xã
501 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
502 Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
503 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng(truong hop cap moi) Đất đai Cấp xã
Top