• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 425 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 Viễn thông Cấp huyện
2 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
3 Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
4 Chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
5 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
6 Cấp phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
7 Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
8 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
9 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
10 Thành lập trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
11 Sáp nhập trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
12 Chia, tách trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
13 Đình chỉ hoạt động đối trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
14 Giải thể hoạt động đối với trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
15 Cho phép hoạt động trường tiểu học công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
16 Thành lập trường trung học cơ sở công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
17 Sáp nhập trường trung học cơ sở học công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
18 Chia, tách trường trung học cơ sở học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
19 Đình chỉ hoạt động đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
20 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
21 Giải thể trường trung học cơ sở công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
22 Cho phép hoạt động trường trung học cơ sở công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
23 Cấp mới, gia hạn Giấy phép dạy thêm HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
24 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
25 Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc. HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
26 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
27 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Nông nghiệp Cấp huyện
28 Phê duyệt dự án vùng sản xuất giống lúa Nông nghiệp Cấp huyện
29 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Nông nghiệp Cấp huyện
30 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Nông nghiệp Cấp huyện
31 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
32 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
33 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy nội địa Cấp huyện
34 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp huyện
35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp huyện
36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy nội địa Cấp huyện
37 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
38 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người. Đường thủy nội địa Cấp huyện
39 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp huyện
40 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Đầu tư trong nước Cấp huyện
41 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Đầu tư trong nước Cấp huyện
42 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Đầu tư trong nước Cấp huyện
43 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
44 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. đất đai Cấp huyện
45 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đất đai Cấp huyện
46 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý đất đai Cấp huyện
47 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. đất đai Cấp huyện
48 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. đất đai Cấp huyện
49 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất đất đai Cấp huyện
50 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đất đai Cấp huyện
51 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận đất đai Cấp huyện
52 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đất đai Cấp huyện
53 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định đất đai Cấp huyện
54 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
55 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất. đất đai Cấp huyện
56 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đất đai Cấp huyện
57 Tách thửa hoặc hợp thửa đất đất đai Cấp huyện
58 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng đất đai Cấp huyện
59 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đất đai Cấp huyện
60 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
61 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. đất đai Cấp huyện
62 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. (Trường hợp chứng nhận biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp) đất đai Cấp huyện
63 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. đất đai Cấp huyện
64 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế đất đai Cấp huyện
65 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu đất đai Cấp huyện
66 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện đất đai Cấp huyện
67 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đất đai Cấp huyện
68 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
69 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp huyện
70 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam Hành chính tư pháp Cấp huyện
71 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
72 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
73 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
74 Đăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
75 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
76 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
77 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
78 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
79 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
80 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Hành chính tư pháp Cấp huyện
81 Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
82 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử;thay đổi hộ tịch) Hành chính tư pháp Cấp huyện
83 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
84 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
85 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
86 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp huyện
87 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
88 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp huyện
89 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
90 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
91 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
92 Xoá đăng ký thế chấp. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
93 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
94 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
95 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
96 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
97 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
98 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
99 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
100 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
101 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
102 Thông báo, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
103 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
104 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
105 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
106 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
107 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
108 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
109 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
110 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
111 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
112 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
113 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
114 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
115 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
116 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
117 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
118 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
119 Thủ tục công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá” và tương đương Văn hóa cơ sở Cấp huyện
120 Thủ tục công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
121 Thủ tục công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương Văn hóa cơ sở Cấp huyện
122 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách). Văn hóa cơ sở Cấp huyện
123 Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư Văn hóa cơ sở Cấp huyện
124 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Cấp huyện
125 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tôn giáo Cấp huyện
126 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
127 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Cấp huyện
128 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
129 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
130 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo Cấp huyện
131 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Tôn giáo Cấp huyện
132 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Cấp huyện
133 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
134 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
135 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng Cấp huyện
136 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình Xây dựng Cấp huyện
137 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
138 Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
139 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Xây dựng Cấp huyện
140 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
141 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
142 Cấp giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
143 Gia hạn giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
144 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Xây dựng Cấp huyện
145 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
146 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
147 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
148 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
149 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
150 Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
151 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra) Tài chính Ngân sách Cấp huyện
152 Quyết toán dự án hoàn thành (Dự án, tiểu dự án hoàn thành; hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối lượng thi công xây lắp) sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện quyết định đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
153 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
154 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
155 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
156 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp huyện
157 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp huyện
158 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp huyện
159 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
160 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
161 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
162 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp huyện
163 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp huyện
164 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp huyện
165 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp huyện
166 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
167 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp huyện
168 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp huyện
169 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp huyện
170 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp huyện
171 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp huyện
172 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp huyện
173 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp huyện
174 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp huyện
175 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
176 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
177 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp huyện
178 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Cấp huyện
179 Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ cá thể Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
180 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
181 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
182 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
183 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
184 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
185 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
186 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
187 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
188 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
189 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Viễn thông và Internet Cấp huyện
190 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
191 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
192 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp huyện
193 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Biển, Hải đảo và Môi trường Cấp huyện
194 Đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Biển, Hải đảo và Môi trường Cấp huyện
195 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Biển, Hải đảo và Môi trường Cấp huyện
196 Cấp phép khai thác tỉa thưa rừng thông Lâm nghiệp Cấp huyện
197 Cấp phép khai thác nhựa thông Lâm nghiệp Cấp huyện
198 Cấp phép phát triển rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
199 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ gia đình trồng rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
200 Thẩm tra, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
201 Thẩm định, phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
202 Cấp bù thủy lợi phí Thủy lợi Cấp huyện
203 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
204 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
205 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
206 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
207 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
208 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
209 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
210 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
211 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
212 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
213 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
214 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
215 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
216 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội Cấp huyện
217 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
218 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Cấp huyện
219 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
220 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển trong tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
221 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
222 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT. Chính sách, tiền lương Cấp huyện
223 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
224 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
225 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
226 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
227 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
228 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
229 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
230 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
231 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
232 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
233 Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
234 Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
235 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
236 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
237 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
238 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
239 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
240 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
241 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
242 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
243 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
244 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
245 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
246 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
247 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
248 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
249 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
250 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
251 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
252 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
253 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
254 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tạitrung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
255 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
256 Áp dụng biện pháp cai nghiệnma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
257 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đấu thầu Cấp huyện
258 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
259 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
260 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
261 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh Cấp huyện
262 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh Cấp huyện
263 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh Cấp huyện
264 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
265 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
266 Chuyển trường từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
267 Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ huyện khác trong tỉnh chuyển đến. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
268 Tuyển sinh vào lớp 6 Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
269 Thủ tục xin học lại đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
270 Chuyển trường đi tỉnh khác với học sinh THCS và Tiểu học. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
271 Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ tỉnh khác chuyển đến. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
272 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
273 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
274 Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
275 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai dầu khí hóa lỏng Cấp huyện
276 Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai dầu khí hóa lỏng Cấp huyện
277 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ an toàn thực phẩm Cấp huyện
278 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ an toàn thực phẩm Cấp huyện
279 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện an toàn thực phẩm Cấp huyện
280 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận). đất đai Cấp huyện
281 Thẩm định, phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư quản lý ngân sách Nhà nước Cấp huyện
282 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Khám, chữa bệnh Cấp huyện
283 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Khám, chữa bệnh Cấp huyện
284 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
285 Đăng ký tách thửa và biến động chuyển quyền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
286 Chuyển mục đích và đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
287 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
288 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
289 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
290 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
291 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp huyện
292 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
293 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
294 Đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
295 Đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
296 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
297 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
298 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
299 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
300 Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người chưa đủ 14 tuổi); bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
301 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
302 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
303 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội Cấp xã
304 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
305 Đăng ký khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
306 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
307 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
308 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
309 Đăng ký khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
310 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
311 Đăng ký giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
312 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
313 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
314 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
315 Đăng ký lại khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
316 Đăng ký lại kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
317 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
318 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
319 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Giao thông vận tải Cấp xã
320 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
321 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
322 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Giao thông vận tải Cấp xã
323 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
324 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
325 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
326 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hành chính tư pháp Cấp xã
327 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
328 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
329 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tôn giáo Cấp xã
330 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Cấp xã
331 Tiếp nhận đăng ký người vào tu Tôn giáo Cấp xã
332 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Tôn giáo Cấp xã
333 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Tôn giáo Cấp xã
334 Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã Đất đai Cấp xã
335 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
336 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
337 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
338 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp xã
339 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp xã
340 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
341 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
342 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
343 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
344 Áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
345 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thi đua khen thưởng Cấp xã
346 Đề nghị Chủ tịch UBND xã trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua khen thưởng Cấp xã
347 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
348 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
349 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp xã
350 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp xã
351 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
352 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp xã
353 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người có công Cấp xã
354 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
355 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp xã
356 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp xã
357 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp xã
358 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp xã
359 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp xã
360 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp xã
361 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp xã
362 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp xã
363 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp xã
364 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp xã
365 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp xã
366 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
367 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
368 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp xã
369 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp xã
370 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Lao động tiền lương và QHXH Cấp xã
371 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
372 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý. Đất đai Cấp xã
373 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
374 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
375 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
376 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
377 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
378 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp xã
379 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Đất đai Cấp xã
380 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
381 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp xã
382 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp xã
383 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
384 Công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá. Văn hóa Cấp xã
385 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 500 đến dưới 1.000 đầu sách) Văn hóa Cấp xã
386 Công nhận Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở. Văn hóa Cấp xã
387 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
388 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất Đất đai Cấp xã
389 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp xã
390 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp xã
391 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp xã
392 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp xã
393 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
394 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Đất đai Cấp xã
395 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
396 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp xã
397 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp xã
398 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đất đai Cấp xã
399 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp xã
400 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp xã
401 Đăng ký lại khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
402 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
403 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
404 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
405 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
406 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bi rách nát Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
407 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Hành chính tư pháp Cấp xã
408 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
409 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
410 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
411 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
412 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
413 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp xã
414 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
415 Đăng ký kết hôn lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
416 Đăng ký khai tử lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
417 Chứng thực di chúc Hành chính tư pháp Cấp xã
418 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp xã
419 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp xã
420 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư pháp Cấp xã
421 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
422 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
423 Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
424 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần Lao động tiền lương và QHXH Cấp xã
425 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lao động tiền lương và QHXH Cấp xã
Top