• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Đã tiếp nhận

989 hồ sơ

Đã xử lý

144 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

451

Hồ sơ đã xử lý

89

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

65

Hồ sơ đã xử lý

5

60.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

18

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

35

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

9

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 17 989 141 3 97.92% 1 853 0 8
UBND Phường Bắc Hà 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Đại Nài 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Hà Huy Tập 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Nam Hà 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Nguyễn Du 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Tân Giang 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Thạch Linh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Thạch Quý 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Trần Phú 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Văn Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Đồng Môn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Bình 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hạ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hưng 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Trung 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
-- Tổng -- 17 989 141 3 97.92% 1 853 0 8
Top