• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Đã tiếp nhận

0 hồ sơ

Đã xử lý

0 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 854 0 0 0 -- 0 854 0 0
UBND Phường Bắc Hà 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Đại Nài 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Hà Huy Tập 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Nam Hà 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Nguyễn Du 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Tân Giang 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Thạch Linh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Thạch Quý 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Trần Phú 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Phường Văn Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Đồng Môn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Bình 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hạ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hưng 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Trung 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
-- Tổng -- 854 0 0 0 -- 0 854 0 0
Top