• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 989 hồ sơ

- Đã xử lý: 144 hồ sơ

97.9%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top