• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 
 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TP HÀ TĨNH
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 11615 hồ sơ

- Đã xử lý: 11647 hồ sơ

99.4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top