• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 
 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TP HÀ TĨNH
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 49631 hồ sơ

- Đã xử lý: 48800 hồ sơ

99.8%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top